فواید ذکر
تهیه وترتیب : عبد الحق عتید
2012-02-28

قال سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم : ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: ذكر الله عز وجل

پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم فرموده است: ایا شمارا به بهترین اعمال تان وپاکترین آن نزد پادشاه (حقیقی) تان ، وبالاترین آن در درجات تان خبر ندهم ، وبرای شما بهتر از انفاق طلا ونقره بوده باشد ! گفتند : بلی ای رسول خدا ، فرمود : آن ذکر الله عزوجل است .

بعضی از فوائد ذکر الله عزوجل :

ذکر از بزرگترین عبادات است وبنده بزرگترین نیکی هارا ازان کمائی می کند ، وبه درجات علیین بهشت داخل می گردد .

ذکر ، بهشت ذکر کننده را وسیع ساخته ودربنای وقصرهای آن می افزاید .

ذکر ، سبب حصول رضای الله گردد .

ذکر ، غم واندوه را دور وحسرات را ازقلب می زداید .

ذکر ، خوشی وسرور وانبساط را جلب می کند .

ذکر ، قلب وبدن را قوت می بخشد .

ذکر ، چهره وقلب را نورانی می سازد .

ذکر ، در جلب رزق می افزاید .

ذکر ، ذاکر را در نزد الله وفرشتگان ومردم محبوب می گرداند .

ذکر حلاوت ومهابت وتازگی در چهره بوجود آورد .

ذکر ، سبب استجابت دعا گردد .

ذکر ، در آدمی شعور همراه باخدا بودن را بوجود آورد .

ذکر ، سبب تقرب به الله وکرامت ازجانب اوتعالی گردد .

ذکر ، دروازه بزرگی از دروازه های معرفت است .

ذکر ، هیبت هیبت خدا را در دل می آفریند .

ذکر ، سبب یاد از خداوند می شود وبخصوص درهنگام مواجه شدن بامشکلات .

ذکر ، به آدمی قوت می بخشد وبه قلب وروح زندگی عطا می کند .

ذکر ، قلب را پاک وسنگدلی را می زداید .

ذکر ، سبب مغفرت گناهان شود .

ذکر ، شیطان را می راند واورا از آدمی دور می سازد .

ذکر ، به آدمی توفیق وپیروزی وولایت الهی می بخشد .

ذکر ، به آدمی احساس انس با خدا را می دهد .

ذکر ، انسان را از عذاب الله تعالی نجات می دهد .

ذکر ، در قلب انسان آرامش وسکون می بخشد .

ذکر ، سبب رحمت الله تعالی گردد .

ذکر ، سبب حضور وهم نشستی فرشتگان با ذاکر گردد .

ذکر ، زبان آدمی را از غیبت وسخن چینی ودروغ گوئی وفحش باز می دارد .

ذکر ، بنده را از حسرت وندامت در روز قیامت می رهاند .

ذکر ، سبب عطیه فراوانی الهی گردد .

ذکر ، در همه اوقات برکت را همراه دارد .

ذکر ، در دنیا نور ، ودر قبر نور ، ودر روزقیامت نور می بخشد .

ذکر ، کلید راه یافتن به بارگاه خداوند عزوجل است .

ذکر ، سبب غنا ومانع فقر گردد .

ذکر ، سبب شکر الله تعالی برنعمت ها گردد .

ذکر ، سبب شفای امراض قلب گردد .

ذکر ، قلب آدمی را از غفلت بیدار می سازد .

ذکر ، نعمت ها را جلب ونقمت ها را دفع می کند .

ذکر ، سبب دعای فرشتگان برای ذکر کننده شود .

ذکر ، سبب مباهات الله تعالی برفرشتگان گردد .

ذکر ، جانشین نوافل گردد .

ذکر ، برطاعت الله تعالی یاری دهد ولذت وسعادتی در طاعت آفریند وآن را بر نفس آسان سازد .

ذکر ، اضطراب را دور سازد وروح وروان آدمی را همیشه در امن وآرامش نگهدارد .

ذکر ، برای ذکر کننده قوت می بخشد .

ذکر ، درجه صادقین را به آدمی نصیب می نماید .

ذکر ، سدی است بین بنده وبین دوزخ .

ذکر ، سختی ها را سهل ومشکلات را آسان ، ومشقت ها را تخفیف می بخشد .

ذکر ، سبب استغفار فرشتگان برای ذکر کننده گردد .

ذکر ، سبب افتخار کوه ها ودشت وصحرا برذکر کننده گردد .

ذکر ، آدمی را از نفاق نگهدارد .

ذکر ، برای آدمی چنان لذت بزرگی بخشد که هیچ لذتی بدان نرسد .

ذکر ، انابت بار آرد ، وآن عبارت از رجوع به الله عزوجل است .

اما چگونه باید ذکر نمود :

ذکر کردن باید به الفاظ مأثور بوده باشد ، یعنی اذکاریکه درحدیث وارد است ، ودر هروقت ممکن است که انسان الله تعالی را ذکر کند ، در هنگام بیکار نشستن ، راه رفتن ، در مسجد نشستن ، ویا هروقت دیگری که ممانعت شرعی دران نباشد ، ذکر کردن درست است و ذکر کننده ثواب زیادی را که در فوق ازان یاد آوری شد کمائی می نماید ، بسا اوقات شخص مسلمان نمی تواند که به نیکی های مادی ومعنوی که ثواب را در پی دارد دست یابد ، بناءً ذکر کردن بهترین راه برای حصول ثواب است بناءً ازین وقت استفاده نما وخودرا با ذکر الله تعالی شاد ومسرور نگهدار . سبحان الله گفتن ، الله اکبر گفتن ، الحمد لله گفتن ذکر است ، واگر کسی از فضل خواندن وتلاوت قرآن بی بهره است می تواند با خواندن پیهم سوره های که یاد دارد این فضل را کمائی کند ، بناءً ای دوست عزیز این سفارش را به همه دوستان دیگر ارسال نما ودر پخش ونشر آن سهم گیر .